Ученически парламент

Младежкият парламент на ЕГ” Иван Вазов” се състои от 43 ученика, отговорници на всички паралелки от училището.За представители на класовете се издигат отделни кандидатури във всеки клас. Парламентът притежава избирателна комисия, състояща се от председател, заместник- председател, секретар и членове( съответните представители). Този съвет определя политиката за изграждане и развитие на младите хора, насоките за развитие на младежка политика в училището, изготвя стратегии и планове за развитието на учениците, защитава техните позиции и права в училището. Изготвен е и правилник за провеждане на събранията и подробна структура на целия училищен съвет. На срещите се обсъждат належащите проблеми и предстоящи мероприятия за седмицата, а решенията се взимат чрез гласуване на общото събрание. Събранията се провеждат всяка сряда, по време на голямото междучасие, в кинозалата на училището. Правомощия на всеки представител: – има право да избира председател на съвета между останалите членове – проучва потребностите и нуждите на учениците в цялото училище и прави предложения за решаване на проблемите – отправя предложения до другите представители на класовете – при необходимост внася предложение пред съвета за създаване на различни инициативи – подпомага Общото събрание при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване; – по разглежданите въпроси общото събрание приема предложения и препоръки от всички членове.

Списък на членовете на общото събрание

на Ученическия парламент при Езикова гимназия „Иван Вазов“ – Пловдив

1. Камелия Добрянова 2. Грета Николова 3. Вая Вълчева 4. Виктория Панайотова 5. Диана Минчева 6. Борис Ангелов – секретар на УП 7. Любомира Генева 8. Димитър Спасов 9. Мария Иванова 10. Вяра Ангелова 11. Кристина Георгиева зам.-председател на УП / IX кл./ 12. Анна-Мария Мирчева 13. Ваня Митова 14. Валентин Петров 15. Симона Шантова 16. Ивета Русинова 17. Алехандра Ортега 18. Дарина Бончева 19. Полина Паунова 20. Цветомира Янева 21. Ани Мелконян 22. Петя Александрова 23. Надежда Минчева 24. Екатерина Щерева 25. Мария Кацарова- зам.-председател на УП / X кл./ 26. Мариана Чернацкая –Председател на УП 27. Георги Узунов 28. Йордан Кумчев – зам.-председател на УП / XI кл./ 29. Таня Рангелова 30. Явор Юруков 31. Атанасиа Стамова 32. Александра Димитрова 33. Параскева Терзийска 34. Йордана Герджикова 35. Мари Драгнева 36. Стефан Георгиев 37. Надежда Димитрова 38. Екатерина Георгиева 39. Георги Стоянов 40. Йоанна Стойчева зам.-председател на УП / XII кл./ 41. Виктор Зайков 42. Христо Кшичуков 43. Весела Богданска