Учебни планове
за учебната 2023/2024 година

1. Училищен учебен план за VІІІ клас /виж тук/

2. Училищен учебен план за IX клас /виж тук/

3. Училищен учебен план за X клас /виж тук/

4. Училищен учебен план за XI клас /виж тук/

5. Училищен учебен план за XII клас /виж тук/

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Учебни планове
за учебната 2022/2023 година

1. Училищен учебен план за VІІІ клас /виж тук/

2. Училищен учебен план за IX клас /виж тук/

3. Училищен учебен план за X клас /виж тук/

4. Училищен учебен план за XI клас /виж тук/

5. Училищен учебен план за XII клас /виж тук/

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Учебни планове
за учебната 2021/2022 година

1. Училищен учебен план за VІІІ клас /виж тук/

2. Училищен учебен план за IX клас /виж тук/

3. Училищен учебен план за X клас /виж тук/

4. Училищен учебен план за XI клас /виж тук/

5. Училищен учебен план за XII клас /виж тук/

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Учебни планове
за учебната 2020/2021 година

1. Училищен учебен план за VІІІ клас /виж тук/

2. Училищен учебен план за IX клас /виж тук/

3. Училищен учебен план за X клас /виж тук/

4. Училищен учебен план за XI клас /виж тук/

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Учебни планове
за учебната 2019/2020 година

1. Училищен учебен план за VІІІ клас /виж тук/

2. Училищен учебен план за IX клас /виж тук/

3. Училищен учебен план за X клас /виж тук/

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Учебни планове
за учебната 2018/2019 година

1. Училищен учебен план за VІІІ клас /виж тук/

2. Училищен учебен план за IX клас /виж тук/

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Учебни планове
за учебната 2017/2018 година

1. Училищен учебен план за VІІІ клас /виж тук/

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Профилиращи предмети :

І чужд език
Руски език
Български език и литература
История и цивилизация


УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
профил „Чуждоезиков” за випуск 2020-2021 г.

 

Учебни години

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

 

Класове

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

общо

Учебни седмици

36

36

36

36

31

 

Културнообразователни области / Учебни предмети

           

А

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

1.

Български език и литература

144

108

108

108

93

561

4

3

3

3

3

2.

Чужди езици

           

І чужд език – английски/ немски/ испански/ френски/ италиански

648

144

144

144

124

1204

18

4

4

4

4

Руски език

 

72

72

72

62

278

 

2

2

2

2

3.

Математика, информатика и информационни технологии

           

Математика

108

108

108

72

62

458

3

3

3

2

2

Информатика

 

36

36

   

72

 

1

1

   

Информационни технологии

36

36

36

   

108

1

1

1

   

4.

Обществени науки и гражданско образование

           

История и цивилизация

 

54

72

72

62

260

 

1,5

2

2

2

География и икономика

 

54

54

54

31

193

 

1,5

1,5

1,5

1

Психология и логика

 

54

     

54

 

1,5

     

Етика и право

 

 

54

   

54

 

 

1,5

   

Философия

 

   

54

 

54

 

   

1,5

 

Свят и личност

 

     

62

62

 

     

2

5.

Природни науки и екология

 

         

Биология и здравно образование

 

72

72

72

 

216

 

2

2

2

 

Физика и астрономия

 

54

72

72

31

229

 

1,5

2

2

1

Химия и опазване на околната среда

 

54

72

72

 

198

 

1,5

2

2

 

6.

Изкуства

           

Музика

36

36

     

36

1

1

     

Изобразително изкуство

36

36

     

36

1

1

     

7.

Физическа култура и спорт

 

         

Физическо възпитание и спорт

108

108

108

108

93

417

3

3

3

3

3

 

ОБЩО ЗП

1116

1026

1008

900

620

 

Б

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

Б1

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

 

         

І Чужд език

 

126

72

144

124

466

 

3,5

2

4

4

Руски език

 

36

72

72

62

242

 

1

2

2

2

Български език и литература

 

 

36

36

31

103

 

 

1

1

1

История и цивилизация

 

   

36

 

36

 

   

1

 

Б2

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА НЕПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

 

     

186

186

 

     

6

 

ОБЩО: ЗП + ЗИП

1116

1188

1188

1188

1023

5703

В.

СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

 • І чужд език

144

144

144

144

124

700

4

4

4

4

4

 

ОБЩО: ЗП+ЗИП+СИП

1260

1332

1332

1332

1147

6403

 

 

ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ

 

 • Обучението в Езикова гимназия “Иван Вазов” – Пловдив е профилирано /чуждоезиков профил/, като това е уредено с акта за създаването и преобразуването й :

І профилиращ предмет: І чужд език (английски, испански, немски, италиански и френски) – през целия курс на обучение;
ІІ профилиращ предмет: ІІ чужд език (руски) – от ІХ до ХІІ клас включително;
ІІІ профилиращ предмет: български език и литература – от Х до ХІІ клас включително;
ІV профилиращ предмет: история и цивилизация – ХІ клас.
Първи чужд език по паралелки се изучава, както следва

 • VІІІ а, б – Испански език
 • VІІІ в – Италиански език
 • VІІІ г, д – Английски език
 • VІІІ е – Френски език
 • VІІІ ж, з – Немски език

2. Свободно избираема подготовка /СИП/ осигурява обучението освен по учебните предмети от културно-образователните области и по други области и дейности по избор на учениците. За учебната 2012-2013 г. в паралелките на VІІІ клас се изучава СИП, както следва:

 • VІІІ а, б – СИП «Испански език» – 4 часа
 • VІІІ в – СИП «Италиански език» – 4 часа
 • VІІІ г, д – СИП «Английски език» – 4 часа
 • VІІІ е – СИП «Френски език» – 4 часа
 • VІІІ ж, з – СИП «Немски език» – 4 часа

4. Допълнителните часовете по физическо възпитание и спорт в VІІІ клас – по модули се изпълняват съгласно чл. 16, ал.4 от ЗСООМУП и Заповед РД-09 №1038/27.07.2004 год. на Министъра на образованието и науката.
5. Срокът на обучение в ЕГ “Иван Вазов” – Пловдив е пет години, като учениците получават свидетелство за завършено основно образование след завършен ІХ клас.
6. В ЕГ “Иван Вазов” – Пловдив се изучават на първи чужд език (билингвално) следните учебни предмети: история на немски, история на френски, история на английски, биология на английски език, химия на френски език.