Условията за получаване на стипендии след завършено основно образование

Уважаеми родители, ученици,

Чрез електронен формуляр имате възможност да кандидатствате за следните стипендии:

/Попълването на формуляра е възможно през профил на ученика в училищния домейн/

 

1. Стипендия за постигнати образователни резултати

Чрез този електронен формуляр имате възможност да кандидатствате за стипендия за постигнати  образователни резултати. Условието за кандидатстване е отличен успех от  учебната 2022-2023 г. и да няма наложени санкции по предложение от Педагогическия съвет. Учениците, които за първи път ще получават стипендия, попълват и декларация с номера на банковата сметка по образец, която представят в канцеларията. Същата декларация се попълва и при променена банковата сметка, по която се е превеждала стипендия в предходни години.

Заявление за стипендия за постигнати образователни резултати

Декларация

 

2. Стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания

Чрез този електронен формуляр имате възможност да кандидатствате за стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания. Условието за кандидатстване е наличие на увреждане съгласно Параграф 1, т. 2 от ДР на Закона за интеграцията на хората с увреждания. Документът, удостоверяващ това, се представя в канцеларията в плик, надписан с имената на ученика и паралелката, след попълване на електронния формуляр.

Учениците, които за първи път ще получават стипендия, попълват и декларация с номера на банковата сметка по образец, която представят в канцеларията. Същата декларация се попълва и при променена банковата сметка, по която се е превеждала стипендия в предходни години.

Заявление за стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания

Декларация

 

3. Стипендия за ученици без родители/родител

Чрез този електронен формуляр имат възможност да кандидатстват за стипендия ученици без родители/родител. Документът, удостоверяващ това, се представя в канцеларията в плик, надписан с имената на ученика и паралелката, след попълване на електронния формуляр.

Учениците, които за първи път ще получават стипендия, попълват и декларация с номера на банковата сметка по образец, която представят в канцеларията. Същата декларация се попълва и при променена банковата сметка, по която се е превеждала стипендия в предходни години.

Заявление за стипендия за ученици без родител/и

Декларация

 

4. Стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

Чрез този електронен формуляр имате възможност да кандидатствате за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането. Условията за кандидатстване са:

  1. Доходът на член от семейството да е под минималната работна заплата за страната за периода 01.03.2023 г. до 31.08.2023 г.

          Вписват се получените суми през месеците от март до август.

2. Среден успех на ученика  за учебната 2022-2023 г. – не по-нисък от мн. добър 4,50

Заявление-декларация за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

Декларация

Документите, удостоверяващи декларираните доходи, се представят в канцеларията в плик, надписан с имената на ученика и паралелката, след попълване на електронния формуляр. Не се представя служебна бележка за брат/сестра, когато е/са ученик/ци на ЕГ „Иван Вазов“. Не се предоставят документи по електронната поща.

Учениците, които за първи път ще получават стипендия, попълват и декларация с номера на банковата сметка по образец, която представят в канцеларията. Същата декларация се попълва и при променена банковата сметка, по която се е превеждала стипендия в предходни години.