Профил на купувача след 2020 година – ЦАИС ЕОП

Профил на купувача по новия закон за обществените поръчки
Профил на купувача – информационна система:

http://sop.bg/egiv-603/

http://www.profilnakupuvacha.com/1510

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ИВАН ВАЗОВ” – ГР.ПЛОВДИВ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За отдаване под наем на обект – част от публична общинска собственост, павилион за закуски 42 кв.м, находящ се в югозападната част на двора на ЕГ „Иван Вазов“, гр. Пловдив

Конкурсът ще се проведе на 08.07.2014г. от 10,00 часа в кинозалата

Конкурсните документи се закупуват в канцеларията на гимназията до 12ч. на 07.07.2014г. , срещу представен платежен документ за платена такса от 45(четиридесет и пет)лв.

Документите за участие се подават до до 15ч. на 07.07.2014г.

За контакти: гр.Пловдив, бул.”България”121, 032-951218, 0884991000, www.egiv.net

ИНВЕСТБАНК АД -гр.Пловдив, BG 58IORT73753302009103; BIC IORTBGSF

Публична покана с предмет : „Невъоръжена/физическа/ охрана на Езикова гимназия „Иван Вазов”, Общежитие към ЕГ”Иван Вазов” – гр.Пловдив и пропускателен режим, ред и сигурност на учениците, училищния колектив и помощния персонал в района на ЕГ”Иван Вазов” – гр.Пловдив и осигуряване на физическа охрана на извънкласни мероприятия, родителски срещи и др. на територията на Община Пловдив”

Документи ще се приемат в канцеларията на гимназията от 27.11.2013г. до 12.00 часа на 04.12.2013г. (вкл.)

За контакти: гр.Пловдив, бул.”България”121, 032-951218, 0884991000, www.egiv.net

Документацията за участие в процедурата може да изтеглите от тук
Публлична покана за участие може да изтеглите от тук

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ИВАН ВАЗОВ” – ГР.ПЛОВДИВ
ОБЯВЯВА КОНКУРС

За отдаване под наем на част от дворно място (недвижим имот публична общинска собственост) с площ 20 кв.м. за поставяне на преместваем обект – Павилион за закуски

Конкурсът ще се проведе на 13.03.2013г. в кинозалата от 10,30ч.

Конкурсните документи се закупуват в канцеларията на гимназията до 12ч.на 11.03.2013г. , срещу представен банков документ за платена такса от 20(двадесет)лв.

Документите за участие се подават до 15ч. на 12.03.2013г.
За контакти: гр.Пловдив, бул.”България”121, 032-951218, 0884991000, www.egiv.net

Юробанк -клон Пловдив, BG06PBBI79241060642801
BIC PBBIBGSF

Публична покана с предмет : „Невъоръжена/физическа/ охрана на Езикова гимназия „Иван Вазов”, Общежитие към ЕГ „Иван Вазов” и пропускателен режим, ред и сигурност на учениците, училищните колективи и помощния персонал в района на ЕГ”Иван Вазов” – гр.Пловдив и осигуряване на физическа охрана на извънкласни мероприятия, родителски срещи и др. на територията на Община Пловдив”.

Документи ще се приемат в канцеларията на гимназията от 14.08.2012г.- 20.08.2012г.
Документацията за участие в процедурата може да изтеглите от тук