Информация за проекта
Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент (КБ) чрез процедура за директно предоставяне „BG05M20P001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
– Общата стойност на проекта е 19 911 123 лв.
– Продължителността на проекта е 36 месеца, считано от 04.10.2018 г.
– Проектът ще се изпълнява в рамките на три учебни години – 2018/2019 г., 2019/2020 г. и 2020/2021 г.

Основна цел на проекта
Да мотивира и задържи в образователната система младите педагогически специалисти (ПС), да подобри педагогическата, методическата и управленската подготовка и да създаде сред педагогическите специалисти мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване в отговор на съвременните предизвикателства пред образователната система в България.


Дейност 1 – Кампания 3