Проект “ЕГ “Иван Вазов” – училище в облака” направи гимназията част от голямата общност на иновативните училища в България

 

 От учебната 2019-2020 г. ЕГ “Иван Вазов” вече е част от голямата общност на иновативните училища в България с проекта си “ЕГ “Иван Вазов” – училище в облака”. 

Периодът на иновацията обхваща четири учебни години, през които 110  учениците (8 – 12 клас) и 30% от учителите ще предефинират процеса на работа и учене, като целият учебен процес от 8 до 12 клас ще бъде тестван, анализиран, оценяван и коригиран при необходимост. Всички ще използват лаптоп и профила си в Google за организирането и реализацията на административните и учебните процеси. Ще работят в нова учебна среда, в която “безшевното” използване на технологиите  ще подпомага свободното общуване. Учениците ще използват електронно съдържание, създадено от учителите, както и учебни ресурси, организирани и съхранени във виртуални класни стаи по всеки учебен предмет. Така те ще имат достъп до тях навсякъде и по всяко време и ще могат да индивидуализират ученето си съобразно своето собствено темпо и нужди. Ще се внедрят електронни процеси и услуги, оптимизиращи организацията на дейностите в училище. Ще се въведе система от измерители, подчинена на теорията на промяната (анализ=>целеполагане=>планиране=>провеждане=>измерване=>анализ), и ще обхване всички дейности и заинтересовани страни в училището, включително родители и общественост.

Ключови цели в проекта са:

  1. Създаване и валидиране на модел за образователен процес “учене навсякъде по всяко време”,  в който учителите създават преживяване-микс от съдържание, методи, междупредметни връзки, умения
  2. Създаване на съвременен модел за образователна средасътрудничеството, технологиите, свободното общуване и индивидуалността са стандарт
  3. В учителския екип и у учениците да се формира съвременно разбиране за същността на образованието

Крайният продукт ще бъде модел на учебен процес, в който:

  • времето и мястото за учене и преподаване не са определящи;
  • съдържанието е достъпно за всички навсякъде и по всяко време като всички продукти (тестове, уроци, административни документи са налични онлайн);
  • учителите сътрудничат помежду си и създават съдържание; 
  • всеки ученик и учител ползва лично устройство;
  • ИКТ присъстват постоянно и използването им е персонализирано (индивидуален профил). 

 

През периода на реализиране на проекта ще бъдат включени 30% от педагогическите специалисти. През 2019-2020   иновацията ще включи 13 учители. Те са професионалисти в своята предметна област и добри педагози,  търсени от учениците. Най-важният мотив за включването им в проекта е това, че са убедени в необходимостта от промяна сега и веднага и ще се включат активно в процеса. Всички имат допълнителна квалификация в различни области, с което ще дадат добавена стойност при създаването на учебно съдържание. Всички са сертифицирани  Google обучители вече имат натрупан опит в работата с G -suite. Тези 13 учители са работили в екип по различни проекти и задачи, възложени от ръководството, добре познават силните страни на всеки  и са изградили взаимно доверие.

Проектът е следваща естествена стъпка в образователния процес за идните 20 години, когато технологиите присъстват постоянно, а информацията е в неограничено количество. Учителите в ЕГ и технологичната среда са готови да срещнат дигиталните ученици, ползващи свободно собственото си електронно устройство. Училището ни е първото и единствено към момента в страната Acer Иновативно училище. 

www.bnt.bg – Технологичното усъвършенстване на образованието в пловдивските училища

                           Моделът 1:1 и дистанционното обучение