Ученическият парламент на ЕГ” Иван Вазов” осигурява възможността на всеки ученик от гимназията да изказва свободно мнението си по въпроси, свързани с организацията на събития от училищния живот, учебния процес, училищната организация, да коментира идеите и предложенията си със своите съученици и да ги защитава пред тях, да излага проблеми, давайки идеи за разрешаването им.

Ученическият парламент:

– защитава правата на учениците и следи за спазването на определените в ЗПУО задължения на учениците.

– организира благотворителни инициативи, образователни лекции и събития, насочени към превенция на тютюнопушенето, наркотичните и алкохолните зависимости, агресията и тормоза между учениците, и дейности, свързани с обществени проблеми от различно естество.

– се стреми към осъществяване на успешна комуникация между ученици – ученици, ученици – учители и ученици – училищно ръководство.

– цели да насърчи учениците да придобиват знания и опит за основните демократични ценности и гражданска отговорност, както и да създаде на възможности за тяхното прилагане на практика.

В Ученическия парламент участват председателите на всички 45 паралелки в ЕГ “Иван Вазов. За председател на паралелката, който да е член на Ученическия парламент може да се кандидатира всеки ученик от 8-ми до 12-ти клас, който се обучава в дневна форма на обучение, който:

  1. Има успех над Много добър 4,50
  2. Няма наложена санкция по предложение на Педагогическия съвет
  3. Могат да се кандидатират ученици, които притежават: лидерски качества и креативност; организационни умения, както и умения да мотивират и обединяват връстниците си за определени каузи; умения да изразяват и защитават общото мнение, дори и то да е в противоречие с личното им мнение и готовност за поемане на отговорност и работа в екип;

Ученическият парламент се състои от Управителен съвет и членове. Управителният съвет на Ученическия парламент се състои от председател, заместник-председатели и секретар.