Младежкият парламент на ЕГ” Иван Вазов” се състои от 45 ученици, отговорници на всички паралелки от училището. За представители на класовете се издигат отделни кандидатури във всеки клас. Парламентът притежава избирателна комисия, състояща се от председател, заместник- председател, секретар и членове (съответните представители).

       Този съвет определя политиката за изграждане и развитие на младите хора, насоките за развитие на младежка политика в училището, изготвя стратегии и планове за развитието на учениците, защитава техните позиции и права в училището. Изготвен е и правилник за провеждане на събранията и подробна структура на целия училищен съвет. На срещите се обсъждат належащите проблеми и предстоящи мероприятия за седмицата, а решенията се взимат чрез гласуване на общото събрание.

       Събранията се провеждат всяка сряда, по време на голямото междучасие, в кинозалата на училището.

       Правомощия на всеки представител:

              – има право да избира председател на съвета между останалите членове

             – проучва потребностите и нуждите на учениците в цялото училище и прави предложения за решаване на проблемите

             – отправя предложения до другите представители на класовете

             – при необходимост внася предложение пред съвета за създаване на различни инициативи

       – подпомага Общото събрание при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;

             – по разглежданите въпроси общото събрание приема предложения и препоръки от всички членове.

 

 Членове на Ученическия парламент

на “Езикова гимназия” – Иван Вазов” – град Пловдив,

 през учебната 2020/2021 година

 

             Симеон Марков – председател на УП; 

             Ния Йотова – заместник-председател на УП; 

             Мария Радославова Николова – секретар на УП

 

Клас

Име, презиме и фамилия на ученика

Е-mail

VIIIa

Стефани Александрова Кафалова 

stefani.kafalova@egiv-plovdiv.bg 

VIIIб

Александър Георгиев Божков 

alexander.bozhkov@egiv-plovdiv.bg

VIIIв

Радостина Благовестова Сотирова  

radostina.sotirova@egiv-plovdiv.bg 

VIIIг

Матео Георгиев Георгиев 

mateo.georgiev@egiv-plovdiv.bg 

VIIIд

Димитър Николаев Даскалов 

dimitar.daskalov@egiv-plovdiv.bg

VIIIе

Петър Александров Кючуков 

petar.kyuchukov@egiv-plovdiv.bg 

VIIIж

Ния Стефанова Йотова

niya.yotova@egiv-plovdiv.bg

VIIIз

Ния Радославова Тотева 

niya.toteva@egiv-plovdiv.bg  

VIIIи

Калина Юлиянова Влайкова 

kalina.vlaykova@egiv-plovdiv.bg 

IXа

Ралица Северинова Димова

ralitsa.dimova@egiv-plovdiv.bg

IXб

Дарина Иванова Василева 

darina.vasileva@egiv-plovdiv.bg 

IXв

Николета Стефанова Тодорова

nikoleta.todorova@egiv-plovdiv.bg

IXг

Кристела Руменова Кюлевчиева

kristela.kyulevchieva@egiv-plovdiv.bg

IXд

Магдалена Веселинова Николова 

magdalena.nikolova@egiv-plovdiv.bg

IXе

Диана Недялкова Топалска

diana.topalska@egiv-plovdiv.bg 

IXж

Георги Савов Кацаров 

georgi.katsarov@egiv-plovdiv.bg  

IXз

Марчела Диянова Петрова

marchela.petrova@egiv-plovdiv.bg  

IXи

Жасмин Йорданова Вулева 

zhasmin.vuleva@egiv-plovdiv.bg 

Ха

Лияна Иванова Стоянова 

liyana.stoyanova@egiv-plovdiv.bg 

Хб

Георгия Христова Масларова 

georgiya.maslarova@egiv-plovdiv.bg  

Хв

Дияна Георгиева Казакова 

diyana.kazakova@egiv-plovdiv.bg 

Хг

Таня Павлинова Цанова  

tanya.tsanova@egiv-plovdiv.bg  

Хд

Румен Трифонов Шопов 

rumen.shopov@egiv-plovdiv.bg 

Хе

Мария Стефанова Добревска 

maria.dobrevska@egiv-plovdiv.bg  

Хж

Симеон Николов Марков 

simeon.markov@egiv-plovdiv.bg  

Хз

Виктория Иванова Трахнова 

viktoria.trahnova@egiv-plovdiv.bg 

Хи

Мариела Тодорова Алексиева 

mariela.aleksieva@egiv-plovdiv.bg 

ХIа

Теодора Божидарова Стойчева 

teodora.stoycheva@egiv-plovdiv.bg  

ХIб

Ева Костадинова Беширова 

eva.beshirova@egiv-plovdiv.bg  

ХIв

Рамадан Гюнай Али

ramadan.ali@egiv-plovdiv.bg

ХIг

Велина Маленова Маленова

velina.malenova@egiv-plovdiv.bg  

ХIд

Християна Данаилова Нейкова                          

hristiyana.neykova@egiv-plovdiv.bg 

ХIе

Атанас Петров Бакърджийски 

atanas.bakardzhiyski@egiv-plovdiv.bg 

ХIж

Паолина Георгиева Радева

paolina.radeva@egiv-plovdiv.bg

ХIз

Лора Мариян Велева

lora.veleva@egiv-plovdiv.bg

ХIи

Йоана Александрова Джуванова 

yoanna.dzhuvanova@egiv-plovdiv.bg 

ХIIа

Кристиян Георгиев Петров 

kristiyan.petrov@egiv-plovdiv.bg

ХIIб

Грета Стоянова Николова 

greta.nikolova@egiv-plovdiv.bg  

ХIIв

Георги Георгиев Попов 

georgi.popov@egiv-plovdiv.bg 

ХIIг

Виктория Ангелова Панайотова

viktoria.panayotova@egiv-plovdiv.bg 

ХIIд

Диана Спасова Минчева 

diana.mincheva@egiv-plovdiv.bg 

ХIIе

Максим Максимов Мечев 

maksim.mechev@egiv-plovdiv.bg  

ХIIж

Атанаска Методиева Антонова

atanaska.antonova@egiv-plovdiv.bg

ХIIз

Димитър Добромир Спасов  

dimitar.d.spasov@egiv-plovdiv.bg

ХIIи

Мария Йорданова Иванова 

maria.ivanova@egiv-plovdiv.bg