Условията за получаване на стипендии след завършено основно образование

Уважаеми родители, ученици,

Чрез електронен формуляр имате възможност да кандидатствате за следните стипендии:

/Попълването на формуляра е възможно през профил на ученика в училищния домейн/

 

1. Стипендия за постигнати образователни резултати

Чрез този електронен формуляр имате възможност да кандидатствате за стипендия за постигнати  образователни резултати. Условието за кандидатстване е отличен успех от  I срок на учебната 2023-2024 г. и да няма наложени санкции по предложение от Педагогическия съвет. Учениците, които за първи път ще получават стипендия, попълват и декларация с номера на банковата сметка по образец, която представят в канцеларията. Същата декларация се попълва и при променена банковата сметка, по която се е превеждала стипендия в предходни години.

Заявление за стипендия за постигнати образователни резултати

Декларация

 

2. Стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания

Чрез този електронен формуляр имате възможност да кандидатствате за стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания. Условието за кандидатстване е наличие на увреждане съгласно Параграф 1, т. 2 от ДР на Закона за интеграцията на хората с увреждания. Документът, удостоверяващ това, се представя в канцеларията в плик, надписан с имената на ученика и паралелката, след попълване на електронния формуляр.

Учениците, които за първи път ще получават стипендия, попълват и декларация с номера на банковата сметка по образец, която представят в канцеларията. Същата декларация се попълва и при променена банковата сметка, по която се е превеждала стипендия в предходни години.

Заявление за стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания

Декларация

 

3. Стипендия за ученици без родители/родител

Чрез този електронен формуляр имат възможност да кандидатстват за стипендия ученици без родители/родител. Документът, удостоверяващ това, се представя в канцеларията в плик, надписан с имената на ученика и паралелката, след попълване на електронния формуляр.

Учениците, които за първи път ще получават стипендия, попълват и декларация с номера на банковата сметка по образец, която представят в канцеларията. Същата декларация се попълва и при променена банковата сметка, по която се е превеждала стипендия в предходни години.

Заявление за стипендия за ученици без родител/и

Декларация

 

4. Стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

Чрез този електронен формуляр имате възможност да кандидатствате за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането. Условията за кандидатстване са:

  1. Доходът на член от семейството да е под минималната работна заплата за страната за периода 01.08.2023 г. до 31.01.2024 г.

          Вписват се получените суми през месеците от август до януари.

2. Среден успех на ученика  за I срок за учебната 2023-2024 г. – не по-нисък от мн. добър 4,50

Заявление-декларация за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

Декларация

Документите, удостоверяващи декларираните доходи, се представят в канцеларията в плик, надписан с имената на ученика и паралелката, след попълване на електронния формуляр. Не се представя служебна бележка за брат/сестра, когато е/са ученик/ци на ЕГ „Иван Вазов“. Не се предоставят документи по електронната поща.

Учениците, които за първи път ще получават стипендия, попълват и декларация с номера на банковата сметка по образец, която представят в канцеларията. Същата декларация се попълва и при променена банковата сметка, по която се е превеждала стипендия в предходни години.