Данни за проекта

Процедура „Квалификация на педагогическите специалисти“

Административен договор за БФП по ОП НОИР: BG05M2OP001-2.010-0001-С01 от 04.10.2018 г.
Конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката
Регионалните управления на образованието, училищата и детските градини ще участват в техническото и/или финансово изпълнение, включително и ще могат да извършват разходи съгласно §6 от Допълнителните разпоредби на ЗУСЕСИФ
Продължителност на проекта: 36 месеца, но не по-късно от 31.12.2022 г.
Срок на административния договор: до 03.10.2021 г.
Проектът ще се изпълнява в рамките на три учебни години – 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ – 19 911 123 лева.

Целева група

В целевата група влизат педагогическите специалисти (учители, директори и др. съгласно Закона за предучилищното и училищно образование, Глава 11, Раздел I, чл. 211), които през периода на проекта работят в системата на образованието. Всички участници в проекта ще имат възможност да заявят желание за обучение по определени програми, които съответстват на нуждите им от допълнителна квалификация. Чрез участие в дейности 1 и 2 педагогическите специалисти ще бъдат подпомогнати да придобият по-висока професионално-квалификационна степен, съответстваща на професионалното им израстване. За целите на проекта са планирани разходи за провеждане на квалификационни курсове на целевата група и разходи за придобиване на професионално-квалификационна степен, вкл. провеждане на подготвителен курс за придобиване на пета или четвърта професионално-квалификационна степен.

Допустими дейности

Дейност 1 – Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, и които спомагат:
  1. за усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие.
  2. за прилагането на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, вкл. за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на класа.
  3. за повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски функции за прилагане на съвременни модели за управление на образователните институции, лидерство за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи.
Дейност 2 – Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен.
Дейност 3 – Разработване на информационна система на педагогическите специалисти с основни функционалности за регистрация на нуждите от обучение; избор на теми за обучение на педагогическите специалисти; форми за планиране на обучения; избор на обучения и обучителни програми; възможности за on-line обучение и тестове; изготвяне на справки и други.
Дейност 4 – Оценка на качеството на извършените квалификационни дейности по операцията.
Изпълнението на дейност 1 и 2 ще се организира на регионален принцип. Обученията ще бъдат краткосрочни с продължителност, според вида на присъдените квалификационни кредити. Възложители на обученията по дейност 1 ще бъдат – РУО и по-големите училища и детски градини в региона. Училищата и детските градини в малките или в отдалечените общини ще бъдат организирани от съответното РУО. Изборът на обучителна организация за изпълнител на дейността за обучения ще бъде с директно възлагане – за услуги по Приложение № 2 към ЗОП. Възложителите на обучения по дейност 1 ще бъдат подпомагани от екипа на проекта в МОН, по-конкретно чрез експерт „Организатор на обучения“ и експерт „Логистика на обученията“.
По дейност 2 са предвидени разходи за участие на педагогическите специалисти в процедури за присъждане на професионално-квалификационни степени – от 5 до 1 степен. Проектът ще покрива и разходи за подготвителни курсове за придобиване на 5 и 4 степен.

Основна цел на проекта
Да мотивира и задържи в образователната система младите педагогически специалисти (ПС), да подобри педагогическата, методическата и управленската подготовка и да създаде сред педагогическите специалисти мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване в отговор на съвременните предизвикателства пред образователната система в България.


Дейност 1 – Кампания 4

От   8.07.2021г.  до  10.07.2021. в град Варна се осъществи обучение на педагогическите кадри от гимназията по  дейност 1 –  Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогическите специалисти чрез обучения , които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите , директорите и другите педагогически специалисти. Преподавателите работиха в две работни групи с теми „Проектно-базираното обучение – инструмент за качествено преподаване и учене“  и „ Стратегия и техники за мотивация за учене на новите поколения ученици“. Обучителите от Бургаски свободен университет интересно и задълбочено представиха темите и създадоха приятна творческа обстановка. Колегите надградиха своите знания,  придобиха нови умения и компетентности.  Своите разработки по темите представиха на обучителите за оценка в платформата   Moodle.

« 2 на 3 »

Дейност 1 – Кампания 3