Езикова гимназия „Иван Вазов”, гр. Пловдив обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните части от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Северен“, бул. „България“ № 121, а именно: 1 кв.м. (един квадратен метър)  във фоайето до западния вход на ЕГ „Иван Вазов“ за поставяне на автомат за вода.

Закупуването на документите за участие е от 16.08.2021г. до 30.08.2021г. включително, след заплащане на тръжните условия от 30 лева по следната банкова сметка: IBAN: BG 58 IORT 73753302009103, BIC: IORTBGSF в „Инвест Банк“ АД. Депозитната вноска за участие е в размер на 100 лв., вносими по посочената банкова сметка.

Търгът ще се проведе на 31.08.2021г. от 10:00 часа в Учителската стая на ЕГ „Иван Вазов”, гр. Пловдив, район „Северен”, бул.”България” № 121.

Телефон и лице за контакт: Цветан Николов – заместник-директор АСД в ЕГ „Иван Вазов”, тел. 0888 20 41 35.

 

Може да харесате още

О Б Я В А за свободно място за ученик ЕГ”Иван Вазов”
График за откриване на учебната 2021/2022 година
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!